Rýche odkazy

Výkon, Výkon, Výkon

Uloženie/Načítanie

Cieľom najnovšej verzie IRONCAD 2017 je zvýšiť výkon pri práci s väčšími dátovými súbormi zostáv. Toto vylepšenie v prvom rade uvidíte/pocítite pri veľkých súboroch zostáv, najmä s externými odkazmi. Pri testovaní súborov, sme pozorovali až 30% zrýchlenie pri ukladaní/načítaní súborov. Po načítaní väčších súborov a úprave externých pripojených súborov vo Vašej veľkej zostave, sa zrýchlenie najviac prejaví práve pri procese ukladania.

Je dostupné v:

IRONCADINOVATEDRAFTCOMPOSE

 

Regenerácia

Rýchlosť regenerácie dielov sa výrazne zvýšila najmä pri zložitých modeloch obsahujúcich veľa vlastností. Pri testovaní sme zaznamenali zrýchlenie z 2 minút len na 30 sekúnd! Zvyčajne si toto vylepšenie všimnete pri vkladaní nových vlastností, pri úprave existujúcich vlastností alebo pri premiestňovaní vlastností v modeli, kedy dochádza ku regenerácii.

Je dostupné v:

IRONCADINOVATE

 

3D Grafická interakcia (pôsobenie)

Grafická interakcia je oblasť ktorú neustále zlepšujeme, a táto nová verzia je zameraná na veľké modely zostáv. V našich testoch sme zaznamenali až 10 násobné zrýchlenie snímkovej frekvencie. Pre naše šablóny sme nastavili nové predvolené hodnoty, a je možné že pre pre zlepšenie práce s Vašimi staršími súbormi budete musieť tieto hodnoty mierne upraviť. Tu sú pre Vás niektoré návrhy:

Odporúčame vyskúšať s týmto štandardným nastavením možností:

renderingsetting

Poznámky:

 • DirectX\OpenGL2 a OpenGL závisí na Vašej grafickej karte a na Vašom počítači. Možno budete chcieť vyskúšať jednotlivé nastavenia a zistiť, ktoré nastavenie pre Vašu konfiguráciu funguje najlepšie.
 • Segment by mal byť vo väčšine prípadov najlepšie, ale zase aj to je závislé na počítači. Možno budete musieť vyskúšať Segment aj Geometry aby ste zistili ktoré nastavenie funguje pre Váš počítač najlepšie.

performancesettings

Poznámky:

 • Hide small parts automatically bude mať najväčší vplyv na rýchlosť. So zaškrtnutou touto voľbou, sa pri zastavení interakcie nemusia v modeli zobraziť všetky diely. To môže byť v poriadku pre veľké súbory, kde aj tak malé diely nevidíte poriadne. Ak máte túto voľbu vypnutú, dôjde k oneskoreniu pri otáčaní keď zastavíte, aby sa mohli zobraziť všetky diely (oneskorenie sa bude líšiť od súboru k súboru). Skústa sa s tým trocha pohrať (zapínať a vypínať) aby ste získali cit kedy a pre aké Vaše súbory je táto voľba užitočná.
 • Ostatné voľby s výnimkou Transparency (priehľadnosť) budú mať menší vplyv. Transparency (priehľadnosť) môže mať veľký vplyv na rýchlosť. To platí všeobecne, najmä však pri práci s veľkými súbormi (to znamená, že ak je to možné priehľadnosť si vypnite).

dynamicsettings

 • Ak nastavíte parameter Culling  (tj. zjednodušenie zobrazenia) na väčšiu hodnotu - bude to mať väčší vplyv počas rotácie
 • Ak vypnete dynamický režim (Dynamic mode), bude tam nové statické nastavenie pre Cooling  - potom sa Cooling použije vždy. V niektorých prípadoch to môže byť rýchlejšie, ale budete mať zjednodušené zobrazenie (niektoré diely môžu chýbať až kým k nim nezazoomujete bližšie).

 

Všeobecne platí, že s týmto nastavením a výberom by ste mali zaregistrovať hladké otáčanie ktoré by malo byť takmer okamžité. Okrem toho otáčanie vybraných položiek by malo byť taktiež rýchlejšie.

Je dostupné v:

IRONCADINOVATEDRAFTCOMPOSE

 

Podpora importu veľkej množiny 2D dát (Import 2D DWF/DWG ako Referencia)

Pomerne bežne sa vyskytovali situácie kedy užívatelia potrebovali importovať veľké DXF/DWG súbory ako referenčný prvok pre tvorbu 3D modelu okolo neho. Napríklad: 2D rozloženie závodu či továrne, ktoré sa použije ako vodítko pre umiestňovanie 3D strojov na správne miesta. Pre podporu týchto úloh sme pridali novú funkciu importu referenčného 2D, ktorá importuje kompletnú sadu dát do needitovateľného elementu. Ten môže byť umiestnený do návrhového prostredia a je možné sa na jeho geometriu odkazovať. V prehliadači scény je potom zoznam hladín ktoré môžete riadiť. Rozsiahle súbory, ktorých import do štandardného náčrtu by mohol trvať aj niekoľko hodín teraz trvá len pár minút alebo menej!

large-2d-data-set-import-support

Je dostupné v:

IRONCADINOVATE

 

Zvýšenie výkonu aktualizácie pohľadu výkresu

V ICD boli vykonané vylepšenia pre zvýšenie výkonu tvorby a aktualizácie pohľadov a to najmä ak pracujete s konfiguráciami a externými pripojenými súbormi. Zaregistrujete to ako pri všeobecných pohľadoch tak aj pri rezových pohľadoch.

Je dostupné v:

IRONCAD

 

2D Náčrt

Referenčné 3D Smart Dimensions (inteligentné kóty) v náčrtoch

3D Smart Dimensions (inteligentné kóty) teraz môžete umiestniť na 2D prvky tvaru ako referenčné informácie alebo určovať umiestnenie 2D tvarov od iných objektov (3D prvkov). To sa hodí pri navrhovaní a odkazovaní sa na 2D tvary.

reference-3d-smart-dimensions-on-sketches

Je dostupné v:

IRONCADINOVATE

 

Podpora PMI referencií pre Náčrty

Podobne ako podpora 2D Tvarov pre Smart Dimensions (inteligentné kóty), užívatelia môžu pridávať PMI referencie na 2D tvary popisujúce informácie o následnej výrobe (a detailných výkresoch).

pmi-support-for-sketches

Je dostupné v:

IRONCADINOVATE

 

Nástroj pre vytváranie dotyčnicového oblúku

Nový 2D nástroj pre vytvorenie oblúku, definovaného nastavením dotyčníc k prvému a druhému výberu. Tento nástroj napríklad zjednodušuje vytváranie oblúka medzi kruhmi.

tangent-arc-creation-tool

Je dostupné v:

IRONCADINOVATE

 

Nastavenie kóty Polomeru/Priemeru

Pri 2D Smart Dimensions (inteligentné kóty) môžete teraz riadiť zobrazenie ako kóta polomeru, alebo kóta priemeru. Umožňuje teda správne nastavenie pre potreby Vášho návrhu.

radius-diameter-dimension-setting

Je dostupné v:

IRONCADINOVATE

 

Podpora vonkajšieho odkazu kóty polomeru

Užívatelia často potrebujú presnejšie riadiť prehľadnosť náčrtu s kótami. Nové nastavenie pre kótu polomeru poskytuje väčšiu kontrolu pre umiestnenie a zobrazenie kóty.

radial-dimension-outside-leader-support

Je dostupné v:

IRONCADINOVATE

 

Väzba na body (Väzba na H/V)

V náčrte boli pridané nové väzby pre Horizontálne a Vertikálne väzbenie na body. Môžete ich použiť pre koncové body krivky, stredové body, a bodové tvary 2D náčrtu. Poskytujú flexibilný spôsob, ako udržať objekty náčrtu usporiadané s minimálnymi väzbami.

constraint-on-points

Je dostupné v:

IRONCADINOVATE

               

Modelovanie

Podpora prepojenia na telo pri variantách návrhu pre diely (Podpora externého prepojenia DV - Design Variations)

Boli pridané nové metódy umožňujúce užívateľom podporu variánt návrhu s objektami ktoré majú externé prepojenia. Použitím možnosti Associate to Body (prepojenie na telo), môže užívateľ uložiť varianty návrhu v týchto stavoch a získať aktualizácie ak boli varianty návrhu aktualizované. Tým sa umožní zobrazenie viacerých variánt návrhu v tom istom súbore ale v rôznych stavoch (s podporou externých pripojených súborov).

external-link-dv-support

Je dostupné v:

IRONCADINOVATE

 

Pri ťahaní profilu (Sweep) - Podpora posunu počiatočného bodu vodiacej krivky

V Úprave vlastností ťahania profilu (Sweep) boli pridané nové možnosti pre uzamknutie profilu ku vodiacej krivke. Ak vodiaca krivka zmení polohu alebo umiestnenie, profil sa s ňou udrží a bude ju sledovať.

sweep-support-of-moving-start-point-of-guide

Je dostupné v:

IRONCADINOVATE

 

V plechových dieloch pridané individuálne nastavenie pre ohyby prispôsobenia profilov (Loft)

Pri vytváraní plechových dielov prispôsobovaním profilov (Loft), môžete teraz nastaviť čiary ohybu individuálne pre každý prechod, a nie globálnym nastavením. To Vám poskytne väčšiu kontrolu a flexibilitu pri vytváraní ohybov na dieloch vytvorených vlastnosťou Loft.

sheet-metal-loft-bend-support-individual-bend-settings

Je dostupné v:

IRONCAD

 

Rýchly prístup na lištu vlastnosti plechových dielov

Priamy prístup k vlastnostiam plechového dielu namiesto nutnosti ich sprístupnenia cez globálne nastavenia znižuje počet krokov na sprístupnenie týchto často používaných nastavení.

quick-access-to-sheet-metal-properties-tab

Je dostupné v:

IRONCADINOVATE

 

Podpora zrkadlenia okolo bodu

Príkaz zrkadlenia teraz podporuje výber bodu na priamej hrane pretínajúcej rovinu zrkadlenia, čo je užitočné, ak nemáte k dispozícii objekt roviny zrkadlenia.

support-mirror-about-point

Je dostupné v:

IRONCADINOVATE

 

Podpora zrkadlenia plechového dielu

Teraz môžete používať funkciu Mirror pre zrkadlenie ohybov a iných objektov plechového dielu. Ak vyberiete ako rovinu zrkadlenia hranu základne, automaticky nájde "skutočnú dĺžku" základnej tabule plechu (potrebnú, pretože podľa typu ohybu in/out sa spotrebuje časť základnej tabule plechu).

sheet-metal-mirror-support

Je dostupné v:

IRONCAD

 

Podpora poľa plechového dielu

Vlastnosť pole (Pattern) bola vylepšená a podporuje pole aj na plechovom dieli. Napríklad používateľ môže vytvoriť malý segment ohybu a vytvoriť jeho pole pozdĺž dĺžky základne plechového dielu, čím vytvorí ohyb vhodný pre záves/pánty.

sheet-metal-mirror-support

Je dostupné v:

IRONCAD

2D výkresy

Vylepšený priebeh práce pri tvorbe 2D z 3D

Pre zlepšenie priebehu práce pri tvorbe 2D výkresu z 3D modelu, sú teraz k dispozícii metódy pre vytvorenie výkresu priamo zo súboru alebo vybraného 3D objektu. Môžete tiež priamo v scéne otvoriť existujúce výkresy, ktoré sú prepojené so scénou alebo externým súborom. Pri tvorbe výkresu, bude automaticky spustený režim vytvárania pohľadov, čím sa celý proces urýchli.

improved-workflow-from-3d-to-2d

Je dostupné v:

IRONCAD

 

Vylepšenia Prerušeného pohľadu (Broken View)

Pribudli vylepšenia príkazu prerušený pohľad ako je Zarovnanie výšok čiar prerušenia, Úprava prerušeného pohľadu a ďalšie.

broken-view-improvements

Je dostupné v:

IRONCAD

 

Presmerovanie úpravy kóty pokliknutím

Pokliknutím na kótu otvoríte stránku vlastností a budete presmerovaní do záložky Text pre priamu úpravu kóty.

Je dostupné v:

IRONCAD

 

Podpora umiestnenia textu kóty pri jej vytváraní

Bola pridaná nová vlastnosť umožňujúca umiestnenie textu kóty priamo pri vytváraní kóty. Predchádzajúca verzia vyžadovala najskôr umiestnenie kóty a potom presunutie textu.

position-dimension-text-on-creation-support

Je dostupné v:

IRONCAD

 

Podpora tabuľky pre revízie

Bola pridaná nová tabuľka pre revízie umožňujúca vytvorenie revízneho bloku a revíznych značiek. Pre používanie tejto novej možnosti boli upravené aj predvolené šablóny.

revision-table-support

Je dostupné v:

IRONCAD

 

Podpora prepojenia textu pre vloženie z katalógu

Text teraz môžete uložiť do katalógu a z katalógu ho môžete vložiť priamo do rozhrania výkresu. Podržaním klávesy SHIFT pri vkladaní na výrez bude k výrezu text automaticky pripojený.

link-text-support-on-drop-from-catalog

Je dostupné v:

IRONCAD

 

Vylepšenia procesu orezania pohľadu

Pre zlepšenie bežného procesu orezávania pohľadov, automaticky ako východzí nástroj bude nastavený obdĺžnik. Jednoducho ho nakreslite a pre dokončenie potvrďte OK. Ak použijete iný nástroj, tak ten bude následne zaznamenaný a uložený ako predvolený v danej relácii pre ďalšie orezania, čím sa zníži množstvo opakovaných kliknutí tohoto príkazu.

crop-view-process-improvement

Je dostupné v:

IRONCAD

 

Podpora kliknutia pravým tlačítkom myši pre dokončenie príkazu

Pri príkazoch ICD podporujúcich akciu Potvrdenie/Storno, môžete teraz kliknúť pravým tlačítkom myši a Accept/Cancel (Potvrdiť/Stornovať) danú činnosť. Tým minimalizujete vracanie sa do prehliadača. Napríklad: Aktivujte rezový pohľad (Section View). Umiestnite čiaru rezu, kliknite pravým tlačítkom myši a vyberte Accept (Potvrdiť). Hotovo!

right-click-complete-command

Je dostupné v:

IRONCAD

 

Kopírovanie poznámok na kurzor

Text ové poznámky a textové poznámky s odkazom možno teraz skopírovať a vložiť na pozíciu kurzora. Ak chcete používať starú vlastnosť Vožiť na miesto (Paste in Place) - v Menu Edit (alebo v menu pod pravým tlačítkom myši) ju môžete tiež sprístupniť.

copyannotationstocursor

Je dostupné v:

IRONCAD

 

Podpora manuálneho vloženia riadkov do kusovníka

Do kusovníka môžete teraz pridať manuálne viac riadkov ktoré ostanú aj po aktualizácii, čo je užitočné ak potrebujete pridať informácie ktoré neboli obsiahnuté v 3D modeli.

add-manual-rows-to-bom-support

Je dostupné v:

IRONCAD

 

Možnosť zadať textový reťazec do poľa množstvo (QTY) v kusovníku

Vlastnosti Dielu/Zostavy majú teraz možnosť nastaviť textový reťazec pre pole Množstvo (Quantity) v kusovníku popri existujúcom počítanom číselnom nastavení.

ability-to-input-units-in-qty-on-bom

Je dostupné v:

IRONCAD

 

Podpora rozdelenia kusovníku výberom riadku

Teraz môžete zoradiť položky kusovníku podľa vybraného riadku, čo je užitočné v prípadoch ak nechcete nastaviť prerušenia umiestnenia založeného na číslach riadkov.

split-bom-by-row-pick-support

Je dostupné v:

IRONCAD

 

Otočenie pohľadu podľa hrany H/V

Príkaz pre otáčanie pohľadu bol vylepšený tým že umožňuje natočenie vybranej hrany do horizontálneho alebo vertikálneho smeru.

rotate-view-by-edge

Je dostupné v:

IRONCAD

 

Návestie poznámky pre pohľady

Teraz môžete ku návestiu pohľadov pridávať poznámky. Vnútri stránky Vlastnosti pohľadu môžete formátovať a pridávať požadovaný text. Táto poznámka bude spojená s umiestnením návestií pohľadov.

note-labels-for-views

Je dostupné v:

IRONCAD

 

Veľkosť čiary rezu v závislosti na vybranom umiestnení

Bola vylepšená rezová čiara vytváraná zadaním dvoch bodov pre vytvorenie rezovej čiary na základe vybraného umiestnenia (oproti ohraničujúcemu rámčeku pohľadu). Okrem toho pre pomoc pri vytváraní rezovej čiary boli pridané nástroje pre zarovnanie.

section-line-size-based-on-pick-locations

Je dostupné v:

IRONCAD

 

Vylepšenia DRAFTu

Spracovávanie obrázkov a optimalizácia pamäte

Boli vykonané zmeny pre zlepšenie celkového využitia pamäte s obrázkami používanými v rozhraní DRAFTu. Okrem toho, bola aktualizovaná optimalizácia obrázkov pre riadenie zmeny veľkostí obrázkov.

Je dostupné v:

IRONCADDRAFT

 

Export do vektorového .WMF Formátu

Teraz je možné exportovať aj do vektorového formátu .WMF, ktorý môžete zdieľať s inými aplikáciami.

Je dostupné v:

IRONCADDRAFT

 

Podpora orezania obrázku polygonálnym obrysom

Pri orezávaní obrázku, môžete teraz pre dodatočné riadenie tvaru nakresliť hranicu orezania ako polygón.

Je dostupné v:

IRONCADDRAFT

 

Podpora úpravy návestia rezu

Teraz môžete upravovať návestie (štítok) rezu po jeho vytvorení. Pokliknutím na čiary rezu budete mať možnosti pridať/odobrať/upraviť návestia (štítky). Pri úpravách, zadajte požadovanú hodnotu a kliknite na návestie čím ho zmeníte na novú hodnotu.

editsectionlabel

Je dostupné v:

IRONCADDRAFT

 

Pobdpora vertikálneho textu v tabuľke

Text Tabuľky možno upravovať a orientácia textu môže byť teraz ako vertikálna tak aj horizontálna.

Je dostupné v:

IRONCADDRAFT

 

Nastavenie atribútov čiary závitu v možnostiach 3D rozhrania

V Tools/Options (Nástroje/Možnosti), môžete teraz nastaviť atribúty pre kozmetické závity. Užívatelia bežne potrebujú nastaviť pre popisy kozmetických závitov štandardné nastavenia.

threadsettings

Je dostupné v:

IRONCADDRAFT

 

Schopnosť prispôsobiť dĺžku čiary plôšky odkazu

Aktuálna čiara plôšky popisu má nastavenú dĺžku. Tá sa však môže prekrývať s inými kótami. Bola pridaná možnosť pomocou pridaných návestí pretiahnuť dĺžku plôšky popisu do novej polohy.

datum-lead-line-length

Je dostupné v:

IRONCADDRAFT

 

Nastavenie návestia pre popisy dier (Cez alebo do Hĺbky)

Pre priechodnú dieru sa obyčajne namiesto jej hĺbky zobrazuje text "Thru" ("Cez"). Pridaná nová voľba umožňuje zmeniť popis diery z "Thru" ("Cez") na "Depth" ("Hĺbka") diery (symbol a hĺbka).

label-settings-for-hole-callouts

holecallout

Je dostupné v:

IRONCADDRAFT

 

Podpora úpravy smeru rezového pohľadu po vytvorení rezovej čiary

Teraz je možné upraviť smer pohľadu rezu po vytvorení rezovej čiary.

sectionviewswitch

Je dostupné v:

IRONCADDRAFT

 

 

Uložiť/Načítať nastavenie priemetu pohľadu

Je bežné, že priemety dielov a priemety zostáv majú rôzne nastavenia. Teraz môžete tieto nastavenia priemetov vytvoriť a uložiť ich pre neskoršie použitie. Pri použití tohto prístupu, môžete načítať požadované nastavenie na základe typu priemetu, ktoré používate čím si ušetríte množstvo času pri vytváranie rôznych nastavení.

save-load-projection-view

Je dostupné v:

IRONCADDRAFT

 

Vylepšené tieňované pohľady a nastavenie Z-Bufferu

Boli vylepšené aj tieňované pohľady a to tak, aby zodpovedali ICD a pridali sa ovládacie prvky pre riadenie Z-vyrovnávacej pamäte.

shadedviewimprovements

Je dostupné v:

IRONCADDRAFT

 

Východzie voľby pre zlúčenie kusovníku

Pribudli možnosti pre určenie východzieho nastavenia zlúčenia kusovníku.

bommergesetting

Je dostupné v:

IRONCADDRAFT

 

Zhodný dialóg kusovníku pre Import aj pre Aktualizáciu

Dialóg kusovníku sa aktualizoval a teraz je zhodný pri jeho vytváraní aj aktualizácii.

Je dostupné v:

IRONCADDRAFT

 

Dialóg pre znovupripojenie odpojených kót

Ak ste vykonali odpojenie kót, teraz máte k dispozícii dialóg umožňujúci ich znovu pripojiť podobne ako v ICD.

dimensionreconnect

Je dostupné v:

IRONCADDRAFT

 

Nastavenie orientácie tabuľky dier a jej uchytenia

Aktualizovala sa tabuľka dier a teraz umožňuje nastavenie uchytenia a orientácie (zhora nadol, zdola nahor).

holetableorientation

Je dostupné v:

IRONCADDRAFT

 

Prispôsobiteľné návestia tabuľky dier

Teraz môžete ťahaním návestí dynamicky prispôsobiť veľkosť tabuľky.

holetableadjust

Je dostupné v:

IRONCADDRAFT

 

Príkaz upraviť spline (Spline Modify)

Do menu sa pridal nový príkaz Spline Modify pre umožnenie úprav ako sú pridať/odstrániť/Posunúř riadiace body (tj vhodné údaje), čím sa umožňuje dodatočné riadenie pri definovaní spline.

splineedit

Je dostupné v:

IRONCADDRAFT

 

Úprava výškových kót

Bol vylepšený nástroj Výškové kóty (Elevation) a teraz umožňuje rôzne nastavenia úpravy a výberu. Vytvorte výškovú značku a pre jej úpravu na ňu pokliknite. Okrem toho môžete použiť klávesu S a medzerník pre určenie nastavenia a orientácie už počas jej vytvárania.

elevation

Je dostupné v:

IRONCADDRAFT

 

Podpopra nástroja Hmotnosť (Weight) pre výpočet objemu

Do nástroja Weight (Hmotnosť) bola pridaná podpora výpočtov objemu.

weighttool

Je dostupné v:

IRONCADDRAFT

 

Definovanie umiestnenia pre kusovník postavený na rámčeku

Pri definovaní umiestnenia základne na rámčeku, sa kusovník teraz pripojí na dané umiestnenie. Predtým sa pri vložení kusovníka pripájal len k rohovému razítku. To umožňuje užívateľom umiestniť rohovú pečiatka na šablónu a kusovník vložiť potom na požadované miesto.

Je dostupné v:

IRONCADDRAFT

 

Tlač vodoznaku

Príkaz pre tlačenie výkresu zahŕňa teraz aj možnosť tlače vodoznaku pre zvýšenie zabezpečenia tlačených výstupov.

Je dostupné v:

IRONCADDRAFT

 

Podpora migrácie dát pre klávesové skratky

Pri prechode z verzie 2016 na verziu 2017 je umožnená migrácia užívateľom definovaných klávesových skratiek.

Je dostupné v:

IRONCADDRAFT

 

Všeobecné vylepšenia

Identifikácia Externého/Interného prepojenia (linku) v prehliadači scény

Boli aktualizované ikony pre samostatnú identifikáciu interných a externých odkazov. Vďaka tomu môžete ľahko identifikovať interné prepojené objekty a externe prepojené súbory.

linkimages

Je dostupné v:

IRONCADINOVATEDRAFTCOMPOSE

 

Uložiť ako kópiu

V 3D bolo pridané "Save as Copy" (Uložiť ako kópiu) vďaka čomu môžete uložiť identickú kópiu bez ovplyvnenia externých odkazov.

Je dostupné v:

IRONCADINOVATEDRAFTCOMPOSE

 

Uloženie do pracovného adresára (Použitie pôvodného adresára a nie naposledy otvoreného adresára)

Východzie ukladanie je teraz predvolené do pracovného adresára a nie do naposledy použitého adresára.

Je dostupné v:

IRONCADINOVATEDRAFTCOMPOSE

 

Podporované formáty zabudovaného CAD konvertora

S najnovším vydaním IRONCADu DCS, budete mať prístup k nasledujúcim formátom CAD súborov prostredníctvom zabudovaného konvertora.

 • CATIA V5: V5R8 – V5–6R2016
 • Pro/E (CREO): 16 – Creo 3.0
 • UG NX: 11 – NX 10
 • Inventor: V6 – V2016
 • SolidWorks: 98 – 2016
 • SollidEdge: V18 – ST8

Je dostupné v:

IRONCADINOVATEDRAFT

IRONCAD Download

Nahor